Vedtekter

Lov for Eiker Ride- og Kjøreklubb

 

Lov for Eiker Ride- og Kjøreklubb, stiftet 01.01.1991

 

Vedtatt den 10 februar 2004 med senere endringer senest av……………………….

 

Godkjent av Idrettsstyret den 25.01.2004

 

§ 1 Formål

Eiker Ride- og Kjøreklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

Eiker Ride- og Kjøreklubb jobber for:

 

Å være samlingspunkt for hesteinteresserte i vårt distrikt

Å fremme kunnskap og forståelse om hester

Å arbeide for sikkerhet i omgang med hest

Å drive hestesport på alle plan, hygge, rekreasjon og konkurranse for alle: barn, voksne og funksjonshemmede

 

§ 2 Organisasjon

Eiker Ride- og Kjøreklubb er medlem av NIF gjennom Buskerud idrettskrets.

Eiker Ride- og Kjøreklubb er tilsluttet Buskerud Rytterkrets av Norges Rytterforbund (NRyF).

Eiker Ride- og Kjøreklubb er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Eiker Ride- og Kjøreklubb hører hjemme i Øvre Eiker kommune, og er medlem av

Øvre Eiker idrettsråd. Eiker Ride- og Kjøreklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder Eiker Ride- og Kjøreklubb uavhengig av hva som måtte stå i Eiker Ride- og Kjøreklubbs egen lov.

 

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer Eiker Ride- og Kjøreklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. 

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt Eiker Ride- og Kjøreklubbs lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. 

Medlemskap i lklubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Som medlem av Eiker Ride- og Kjøreklubb er man automatisk medlem av NRyF

Styret kan utelukke medlemmer som handler i strid med disse vedtekter, eller på annen måte skader Eiker Ride- og Kjøreklubb.

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

I Eiker Ride- og Kjøreklubb kan man være seniormedlem (over 17 år), juniormedlem (under 17 år).  Medlemskontingenten kan løses som juniormedlemskap, seniormedlemskap, familemedlemskap eller gjestemedlem. Gjestemedlemmer mottar ikke Hestesport fra NRyF. 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. 

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

 

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i Eiker Ride- og Kjøreklubb. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra Eiker Ride- og Kjøreklubbs side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Eiker Ride- og Kjøreklubbs tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

§ 7 Inhabilitet 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

når vedkommende selv er part i saken

når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

 

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

 

§ 9 Årsmøtet

Eiker Ride- og Kjøreklubbs øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Eiker Ride- og Kjøreklubbs internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Alle Eiker Ride- og Kjøreklubbs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. 

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Eiker Ride- og Kjøreklubb.

 

§ 11 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal:

Godkjenne de stemmeberettigede.

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

Behandle Eiker Ride- og Kjøreklubbs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

Behandle Eiker Ride- og Kjøreklubbs regnskap i revidert stand.

Behandle innkomne forslag og saker.

Fastsette medlemskontingent.

Vedta Eiker Ride- og Kjøreklubbs budsjett. Behandle Eiker Ride- og Kjøreklubbs organisasjonsplan. 

Foreta følgende valg: 

Leder og nestleder (velges for en periode på 2 år)

Kasserer, Sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer (Kasserer, Sekretær og styremedlemmer velges for en periode på 2 år, varamedlemmer for 1 år).

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9. 

2 revisorer (velges for en periode på 1 år)

Representanter til ting og møter i de organisasjoner Eiker Ride- og Kjøreklubb er tilsluttet.

Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. (velges for en periode på 2 år)

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i Eiker Ride- og Kjøreklubb, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

For valgkomitéen og de styremedlemmene som er valgt for en periode på 2 år, må det tilstrebes at halvparten av disse er på valg på ulike år, slik at ikke hele styret skiftes ut ved valg. Et av styremedlemmene bør være en ungdomsrepresentant mellom 15-23 år. Styret konstituerer seg selv på første styremøte.

 

Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen skal underskrives av av- og påtroppende leder, samt av protokollparafentene.

 

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 13 Ekstraordinært årsmøte i Eiker Ride- og Kjøreklubb

Ekstraordinært årsmøte i Eiker Ride- og Kjøreklubb innkalles av Eiker Ride- og Kjøreklubbs styre med minst 14 dagers varsel etter:

Vedtak på årsmøte i Eiker Ride- og Kjøreklubb.

Vedtak i styret i Eiker Ride- og Kjøreklubb.

Skriftlig krav fra 1/3 av Eiker Ride- og Kjøreklubbs medlemmer.

Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

 

Ekstraordinært årsmøte i Eiker Ride- og Kjøreklubb skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

 

§ 14 Eiker Ride- og Kjøreklubbs styre 

Eiker Ride- og Kjøreklubb ledes og forpliktes av styret, som er Eiker Ride- og Kjøreklubbs høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

 

Styret skal: 

Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

Forestå Eiker Ride- og Kjøreklubbs administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.  Revisjon av regnskapet skal foretas hvert år, senest 2 uker før årsmøtet. 

Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

Representere Eiker Ride- og Kjøreklubb utad. 

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

 

Varamedlemmene møter på styremøtene, slik at de er orientert om pågående saker. Varamedlemmer har ikke stemmerett på styremøtene, dersom de ikke representerer ett fraværende styremedlem.

Styremøtene skal kunngjøres med minst en ukes varsel, men kan avholdes ved kortere varsel dersom spesielle oppdukkene saker krever en snarlig behandling. Sakslisten legges frem på møtet for godkjenning. Det skal skrives referat fra styremøtene. 

Styret skal være medlemmenes bindeledd til NRyF, og drive gjensidig informasjon. Dette innbefatter at styret skal holde NRyF à jour med oppdaterte medlemslister i klubben.

Styret sender forslag til terminliste til NRyF, og informerer sine medlemmer straks denne er godkjent.


§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer

Eiker Ride- og Kjøreklubb skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i Eiker Ride- og Kjøreklubb, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Eiker Ride- og Kjøreklubbs organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere Eiker Ride- og Kjøreklubb utad uten styrets godkjennelse. 

 

§ 16 Lovendring 

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Eiker Ride- og Kjøreklubb etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

§ 17 kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for Eiker Ride- og Kjøreklubb, trer i kraft umiddelbart.

 

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av Eiker Ride- og Kjøreklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

 

§ 18 Tvist og tvisteløsning

 

Tvist om fortolkningen av disse vedtektene avgjøres av styret

 

§ 19 Vedlegg

 

Vedlegg til vedtektene er bindende avtaler klubben har (for eksempel samarbeidsavtaler eller leieavtaler).